Doel

Artikel 2 statuten
 
1. De stichting stelt zich ten doel het doen beoefenen van de bowlingsport, in het bijzonder de recreatiesport, alsmede het behartigen van de belangen van haar aangeslotenen.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het lidmaatschap van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF);
b. deel te nemen aan door de NBF georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden;
c. zelf evenementen op het gebied van de bowlingsport te organiseren;
d. het organiseren, afvaardigen en vertegenwoordigen van aangeslotenen en NBF leden naar de Europese Kampioenschappen 50+ van ESBC (Europe), de selectie en afvaardiging voor de ESrC die georganiseerd wordt door de ETBF en de selectie en afvaardiging voor de WSrC, die georganiseerd wordt door World Bowling;
e. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn;
F. Het behartigen van belangen van haar aangeslotenen:
 
Wie is een aangeslotene? Binnen de NBF kent men eigenlijk alleen maar verenigingen. Verenigingen met of zonder statuten, zijn rechtspersonen, met een bestuur en leden. De leden kiezen in de algemene vergadering een bestuur beslissen over de contributie en andere zaken. Indien de leden het niet eens zijn met het bestuur kunnen zij dat wegstemmen, een voorstel van het bestuur kunnen zij verwerpen,zij kunnen initiatief voorstellen indienen, kortom de leden maken de dienst uit. Wij zijn een recreatiesportstichting, ook een rechtspersoon. Kenmerk van een stichting is dat het bestuur, nieuwe bestuursleden kiest en beleidsbeslissingen neemt. Een stichting kent geen leden. Om aan de structuur van de NBF te voldoen, kan men zich aansluiten bij de stichting en dat heet dan “aangeslotene”. De aangeslotene kan haar stem laten horen, voorstellen maken enzovoorts, maar de aangeslotenen kunnen het bestuur niet naar huis sturen en kunnen besluiten en voornemens van het bestuur niet wegstemmen.
 
De rol van ESBC-Nederland in de bondsvergadering der N.B.F.
Waarom ESBC-Nederland recreatiesportbowlers vertegenwoordigt in de Bondsvergadering der N.B.F. Ligt besloten in de statuten van de N.B.F.
 
Artikel 3 statuten N.B.F.:
De NBF kent als lid:
A verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (bowlingverenigingen)
B. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (recreatiesportverenigingen)
C. Stichtingen (recreatiesportstichtingen)
D. Natuurlijke personen die zich tot het lidmaatschap van een bowlingvereniging of een recreatiesportvereniging hebben aangemeld, dan wel die zich bij een recreatiesportstichting hebben aangesloten, welke natuurlijke personen zich daardoor tevens voor het lidmaatschap van de NBF aanmelden (verenigingsleden).
 
Artikel 20 statuten N.B.F.:
2. De Bondsvergadering bestaat uit schriftelijk gemachtigde vertegenwoordigers van de leden-rechtspersonen, die in de bondsvergadering zowel het lid-rechtspersoon als de leden onderscheidelijke de aangeslotenen van het lid-rechtspersoon vertegenwoordigen.
 
In de structuur der N.B.F. Is het dus mogelijk om lid zijn, zonder lid te zijn van een vereniging als omschreven in artikel 3. Een recreatiesportvereniging zonder statuten, bestaat dus niet.
In de bondsvergadering worden statutair geen individuele leden toegelaten, men wordt vertegenwoordigd door rechtspersonen, lees verenigingen met statuten.
 
In 2005 heeft ESBC-Nederland haar statuten zodanig aangepast dat zij volledig aansluiten op de statuten en reglementen de NBF. Met name de omschrijving van de “aangeslotenen” heeft enige moeite gekost. Een vereniging kent leden, een stichting alleen een bestuur.Per definitie is een stichting dus niet erg democratisch. Toch kan nu voldaan worden aan de eisen om de leden goed te vertegenwoordigen in de N.B.F. Bondsvergadering.
 
In 2011 is ESBC Nederland onderdeel van de Stichting tot bevordering van de Bowlingsport en de ESBC Nederland bestuursleden zijn ook de bestuursleden van die stichting